Regulamin

12345

Regulamin usług MY LEKTOR
świadczonych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”
z siedzibą w Warszawie

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia usług przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie, w ramach projektu My Lektor oraz zasady użytkowania i korzystania z portalu www.mylektor.pl.

§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Właścicielu portalu– Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00- 503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467;
Portal- portal internetowy, prowadzony i zarządzany przez Właściciela portalu w domenie www.mylektor.pl, za pośrednictwem którego Właściciel portalu umożliwia: (1) dodawanie ogłoszeń przez kursantów o chęci podjęcia nauki wybranego przez siebie języka obcego,
(2) dodawanie ogłoszeń przez lektorów w przedmiocie oferowania nauki określonego języka obcego, (3) dodawanie przez szkoły językowe ogłoszeń, kierowanych do lektorów, celem podjęcia z nimi współpracy;
Lektor- (1) osoba fizyczna która ukończyła 18 (osiemnaście) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo (2) osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca odpowiednie umiejętności, umożliwiające prowadzenie zajęć z nauki języka obcego na deklarowanym poziomie;
Szkoła językowa– (1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (2) osoba prawna, (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której na mocy odrębnych przepisów przyznana jest osobowość prawna, świadczącą usługi w postaci: nauczania języka/języków obcych w sposób zorganizowany i ciągły osobiście lub za pośrednictwem lektorów;
Kursant– osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Portalu, w celu dodania ogłoszenia o chęci podjęcia nauki wybranego przez siebie języka obcego, Za zgodą przedstawiciela ustawowego Kursantem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat albo osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych;
Użytkownik– (1) Lektor, (2) Szkoła językowa, (3) Kursant;
Usługi- czynności świadczone przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników;
Konto- element Serwisu, dzięki któremu Użytkownicy, identyfikowani za pomocą określonej unikalnej nazwy mogą korzystać z usług, świadczonych przez Właściciela portalu.

§ 3
Rodzaj i zakres usług świadczonych na Portalu
Usługi świadczone przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników (dalej jako: „Usługi”), polegają na:
umożliwieniu Kursantowi dodania ogłoszenia w Portalu, na podstawie którego określi swoje preferencje i oczekiwania w zakresie języka obcego, którego naukę chce podjąć, tj. m. in. (1) rodzaj języka, (2) preferowaną cenę za godzinę, (3) lokalizację świadczenia Usługi;
zapewnieniu Lektorom możliwości pozyskania Kursantów, celem złożenia im oferty oraz dodania ogłoszenia w Portalu na nauczanie języka obcego, w którym określą szczegóły dotyczące swojej oferty, tj. m. in. (1) rodzaj oferowanego kursu językowego, (2) cenę za godzinę, (3) lokalizację świadczenia usługi;
umożliwieniu Szkołom językowym wystawiania ogłoszeń, celem podjęcia współpracy z Lektorami.
Portal umożliwia dodawanie ogłoszeń i składanie ofert na naukę dowolnego języka oraz dodawanie ogłoszeń Szkół językowych, celem podjęcia współpracy z Lektorami. Właściciel portalu udostępnia Użytkownikom zasoby Portalu dla celów wskazanych w pkt. 1.
Usługi świadczone przez Właściciela portalu na rzecz Użytkowników mają charakter usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

§4
Użytkownicy i rejestracja w Portalu
W celu skorzystania z Usług świadczonych przez Właściciela portalu, Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania Konta.
Rejestracja dokonywana jest poprzez podanie informacji o Użytkowniku, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Portalu, w wyznaczonym do tego na Portalu miejscu.
Po wprowadzeniu informacji dotyczących Użytkownika, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Właściciel portalu wyśle na adres e- mail Użytkownika, podany przez niego przy rejestracji Konta, powiadomienie o dokonaniu zgłoszenia rejestracyjnego wraz z linkiem aktywacyjnym oraz linkiem przekierowującym na stronę, w celu ustawienia indywidualnego hasła, przypisanego do Konta (dalej jako: „hasło”).
Komunikacja pomiędzy Użytkownikami, prowadzona jest przy pomocy podanych przez Użytkowników adresów e- mail.
W celu skorzystania z usług świadczonych na Portalu, Użytkownik dokonuje wyboru w jakim charakterze funkcjonuje w Portalu.
Skorzystanie z usług świadczonych na Portalu wymaga uzupełnienia poszczególnych pól w zakładce „dodaj ogłoszenie”, w szczególności poprzez wprowadzenie następujących danych i informacji:
w przypadku Lektora:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku gdy jest inny lub linku do strony internetowej Lektora;
rodzaju oferowanego kursu językowego;
ceny oferowanego kursu językowego, poprzez wskazanie ceny za godzinę;
określenie lokalizacji, w której Lektor będzie świadczył swoje usługi;
w przypadku Szkoły językowej:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku gdy jest inny lub linku do strony internetowej Szkoły językowej;
określenie lokalizacji w której Szkoła językowa świadczy swoje usługi;
rodzaju oraz warunków, dotyczących współpracy oferowanej Lektorom;
opcjonalnie: (1) nazwy Szkoły językowej, (2) adresu strony www, (3) tagline, (4) wideo promujące Szkołę językową, (5) Twitter, (6) Facebook, (7) LinkedIn, (8) logo Szkoły językowej;
w przypadku Kursanta:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku gdy jest inny;
rodzaju poszukiwanego kursu językowego;
ceny poszukiwanego kursu językowego, poprzez wskazanie ceny za godzinę;
określenie lokalizacji, w której Kursant preferuje korzystanie z usług Lektora lub Szkoły językowej;
Po zamieszczeniu zgłoszenia w zakładce „dodaj ogłoszenie”, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem zamieszczenia zgłoszenia.
W przypadku zmiany danych Użytkownika, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji pod adresem internetowym: https://mylektor.pl/wp-admin/profile.php.
Konto Użytkownika nie podlega zbyciu.

§5
Warunki i sposób korzystania z Portalu
Korzystanie z Portalu wymaga dostępu do sieci Internet za pośrednictwem komputera, tabletu lub innego urządzenia umożliwiającego otwarcie Portalu.
Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za brak działania bądź nieprawidłowe działanie Portalu na komputerze, tablecie lub urządzeniu o innych parametrach lub konfiguracji niż zalecana.
W okresie funkcjonowania Portalu mogą wystąpić przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, związane z koniecznością wykonania prac konserwacyjnych, za które to Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności.
W celu korzystania z Portalu, wymagane jest zalogowanie w Portalu przy użyciu wybranego przez Użytkownika adresu e-mail oraz przypisanego do niego hasła.
W  sytuacji  gdy Użytkownik zapomni hasła dostępu do Portalu, istnieje możliwość uzyskania hasła tymczasowego. W tym celu Użytkownik powinien podczas procedury logowania kliknąć w pole „Zapomniałem hasła”. Po kliknięciu w pole „Zapomniałem hasła” na adres mailowy Użytkownika wysłana zostanie wiadomość, w celu wygenerowania nowego hasła do Portalu.
Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu. Wszelkie czynności Użytkowników, podejmowane w ramach Portalu, powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
Zabronione jest w szczególności:
wprowadzenie w błąd Użytkowników poprzez podawanie niepełnych, nieprawdziwych lub nierzetelnych danych bądź informacji;
wykorzystywanie Portalu do działania na szkodę innych Użytkowników;
wykorzystywanie Portalu w celu popełnienia czynu zabronionego;
wykorzystywanie Portalu do rozpowszechniania treści, poglądów lub opinii naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje.
W celu zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń i zapytań, Użytkownik powinien skontaktować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w zakładce Portalu pod nazwą „kontakt” (dalej jako: „formularz”), w którym dokładnie opisze swoje zastrzeżenia lub napotkany problem albo kontaktując się wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@mylektor.pl (dalej jako: „adres mailowy”).
Kierowane zapytania rozpatrywane będą w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty otrzymania zapytania przez Właściciela Portalu. Odpowiedź na zapytanie wysłana zostanie na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wysyłając zapytanie.

§6
Opłaty
Usługi świadczone przez Właściciela Portalu za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.

§7
Zawieszenie konta
W przypadku gdy zachowania Użytkownika naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy szkodzą innym Użytkownikom Portalu, Właścicielowi Portalu przysługuje prawo zawieszenia Użytkownika w jego prawach przysługujących mu w ramach Portalu na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Przywrócenie funkcjonalności Konta następuje na wniosek Użytkownika. Właściciel Portalu może uzależnić przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta od zaprzestania działań naruszających postanowienia Regulaminu lub od usunięcia dotychczasowych skutków naruszeń.
W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika.

§8
Odpowiedzialność
Użytkownicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym Użytkownikom swoim działaniem lub zaniechaniem oraz za szkody powstałe na skutek naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników. W szczególności Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczonych przez Użytkowników.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia zaistniałe na skutek kontaktów pomiędzy Użytkownikami.
Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań, z tytułu podjęcia przez nich współpracy.

§9
Likwidacja konta/ oferty Użytkownika
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do zgłoszenia żądania usunięcia zamieszczonego przez siebie ogłoszenia lub likwidacji konta (dalej jako: „zgłoszenie”).
W celu dokonania zgłoszenia, Użytkownik powinien skontaktować się z Właścicielem portalu za pomocą formularza lub za pośrednictwem adresu mailowego.
W przypadku dokonania zgłoszenia, Właściciel Portalu zobowiązuje się niezwłocznie dokonać likwidacji zarejestrowanego konta Użytkownika lub zamieszczonej przez niego oferty.
Likwidacja konta Użytkownika powoduje usunięcie Konta oraz przypisanych do niego danych i informacji, za wyjątkiem tych danych i informacji, których przechowywanie jest niezbędne ze względu na przepisy prawa.

§10
Postanowienia końcowe
Do usług świadczonych przez Właściciela Portalu na rzecz Użytkowników na warunkach określonych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia powstałe w związku z usługami świadczonymi przez Właściciela Portalu a Użytkownikami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela portalu.
Niniejszy Regulamin dostępny jest dla każdego Użytkownika oraz gościa Portalu pod adresem internetowym: https://mylektor.pl/regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie w drodze elektronicznej.
Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.