Polityka prywatności

12345

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MYLEKTOR

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu + 48 731 867 373, +48 731 970 318, adres e-mail: rodo@twojstartup.pl (dalej: „Fundacja”)
W JAKIM CELU DANE SĄ PRZETWARZANE?
Przetwarzamy Państwa dane:
w związku z wykonaniem umowy, bądź w związku z podjętymi przez Państwa działaniami w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), np. usługa zarządzania kontem, wyświetlenie dodanego ogłoszenia;
celem wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
art. 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723);
art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
JAKIE KATEGORIE DANYCH SĄ PRZETWARZANE?
Skorzystanie z usług świadczonych na Portalu wymaga uzupełnienia poszczególnych pól w zakładce „dodaj ogłoszenie”, w szczególności poprzez wprowadzenie następujących danych i informacji:
w przypadku Lektora:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku, gdy jest inny lub linku do strony internetowej Lektora;
rodzaju oferowanego kursu językowego;
ceny oferowanego kursu językowego, poprzez wskazanie ceny za godzinę;
określenie lokalizacji, w której Lektor będzie świadczył swoje usługi;
w przypadku Szkoły językowej:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku gdy jest inny lub linku do strony internetowej Szkoły językowej;
rodzaju oferowanego kursu językowego;
ceny oferowanego kursu językowego, poprzez wskazanie ceny za godzinę;
określenie lokalizacji, w której Szkoła językowa świadczy swoje usługi;
rodzaju oraz warunków dotyczących współpracy oferowanej Lektorom;
opcjonalnie: (1) nazwy Szkoły językowej, (2) adresu strony www, (3) tagline, (4) wideo promujące Szkołę językową, (5) Twitter, (6) Facebook, (7) LinkedIn, (8) logo Szkoły językowej;
w przypadku Kursanta:
adresu e-mail, ewentualnie adresu e-mail do bezpośredniego kontaktu, w przypadku gdy jest inny;
rodzaju poszukiwanego kursu językowego;
ceny poszukiwanego kursu językowego, poprzez wskazanie ceny za godzinę;
określenie lokalizacji, w której Kursant preferuje korzystanie z usług Lektora lub Szkoły językowej;

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, firmy serwisujące;
Podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Fundacją;
Dodatkowo udostępniamy Państwa dane osobowe widoczne w ogłoszeniu użytkownikom serwisu celem umożliwienia podjęcia współpracy. Użytkownicy, którym udostępniamy dane osobowe, samodzielnie decydują o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez następujący okres:
w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: rodo@twojstartup.pl
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia, t przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚĆI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl.